Privacyverklaring Fa. van der Wal

Fa. van der Wal, gevestigd aan Noordermiddenweg 19 te CREIL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://fa-vanderwal.nl/
Noordermiddenweg 19
8312 PE CREIL
+31 527-274800
Kvk nummer: 60995939

Liesbeth van der Wal is de functionaris Gegevensbescherming van Fa. van der Wal. Zij is te bereiken via liesbeth@favanderwal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fa. van der Wal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens die wij verwerken,(bijzondere en/of gevoelige
Fa. van der Wal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
–          Voor- en achternaam
–          Voorletters
–          Titels
–          Functie
–          Geslacht
–          Geboortedatum
–          Adresgegevens
–          Telefoonnummer
–          E-mailadres
–          Bankrekeningnummer
–          Burgerservicenummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fa. van der Wal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–          Afhandeling betalingen
–          Verzenden nieuwsbrief en/of reclame
–          Telefonisch of e-mail contact
–          Informeren over wijzigingen van diensten en producten
–          De mogelijkheid bieden een account aan te maken
–          Afleveren van goederen en diensten
–          Om te voldoen aan de een wettelijk verplichting, zoals de belastingdienst

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fa. van der Wal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Processen  Max. bewaartermijn  Grondslag 
Sollicitatieprocedure 4 weken Vrijstellingsbesluit WBP
Indiensttreding arbeidsovereenkomst 2 jaar Wet op de Rijksbelastingen
Verzuimbeheer 2 jaar Vrijstellingsbesluit WBP
Logging internetgebruik, netwerk 6 maanden Vrijstellingsbesluit WBP
Gerechtelijke procedures 2 jaar Vrijstellingsbesluit WBP
Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 7 jaar Wet op de Rijksbelastingen
Loonbelasting en identiteitsbewijzen 5 jaar Uitvoeringsregeling LB
Debiteuren- en crediteurenadministratie 7 jaar Wet op de Rijksbelastingen


Delen van persoonsgegevens met derden
Fa. van der Wal deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fa. van der Wal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fa. van der Wal uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fa. van der Wal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fa. van der Wal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar liesbeth@favanderwal.nl

Fa. van der Wal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fa. van der Wal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via liesbeth@favanderwal.nl .